Nghiệp vụ thu chi chi tiết

Đáp ứng tất cả nghiệp vụ quản lý thu chi của hệ thống, là phân hệ quản lý cuối cùng của hệ thống quản lý.

 

Quản lý phiếu thu từ hệ thống bán hàng

 • Kết hợp với phần mềm quản lý nhà hàng, karaoke, Spa .. tổng hợp kết quả bán trong ngày tạo ra phiếu thu trong sổ kế toán.
 • Kiểm soát sai lệch giữa phần nộp tiền về phòng kế toán từ thu ngân.
 • Quản lý công nợ khách hàng từ hệ thống bán hàng.
Quản lý phiếu thu từ hệ thống bán hàng
Quản lý phiếu chi

Quản lý phiếu chi

 • Quản lý khoản mục thu chi dễ dàng tạo ra khoản mục để quản lý Ex: chi tiền điện, Chi tiền thuê nhà ....
 • Quản lý phiếu chi đặt cọc (đặt cọc trước khi mua hàng).
 • Quản lý chi công nợ theo phiếu xuất kho bán hoặc nhập kho mua hàng.

Quản lý phiếu thu

 • Quản lý phiếu thu cọc (đặt cọc trước khi bán hàng).
 • Quản lý doanh số nhân viên bán hàng.
 • Quản lý công nợ phải thu theo chi tiết phiếu hoặc theo tổng công nợ.
Quản lý phiếu thu
Quan ly cong no

Quản lý công nợ

 • Ngoài những công nợ khách hàng NCC bàn hàng hoá còn có những công nợ dịch vụ phần mềm quản lý chi tiết công nợ theo dịch vụ
 • Thông kê báo cáo công nợ đến hạn phải trả hoặc phải thu
 • Phân tích tuổi nợ khách hàng hoặc nhà cung cấp

Sổ quỹ tiền mặt 

thông kê phân tích tồn quỹ bằng tiền mặt hoặc ngân hàng của từng chi nhánh, liệt kê chi tiết từng phiếu thu chi phát sinh trong khoảng thời gian lọc
Phân tích chi tiết theo từng khoản mục phát sinh để người quản lý có thể xem sét điều chỉnh các khoản thu của kỳ kế tiếp Ex: Tiền nhà, điện, nước,Tiền Điện Thoại, Marketing, Chi công tác phí ...

Sổ quỹ tiền mặt
Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh

Phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh, theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động trong kỳ, với rất nhiều tiêu chí đánh giá.Quản lý vốn đầu kỳ phát sinh từ hoạt động bán hàng.
Quản lý lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đưa ra cái nhìn tổng quan nhất quán để lập ra những kế hoạch thu chi cho kỳ tiếp theo cho phù hợp.